مطالب پربازدید
درهای HD چیست؟
(1394/07/21,16:34)

روکش ام دی اف
(1394/07/23,10:59)

رنگ ام دی اف
(1394/07/19,11:49)

درب ام دی اف
(1394/07/23,11:14)

میز ام دی اف
(1394/07/20,20:51)

مقایسه ام دی اف
(1394/07/19,11:32)

مزایای ام دی اف
(1394/07/19,12:26)

ام دی اف
(1394/07/18,14:09)

کابینت ام دی اف
(1394/07/20,21:11)

معایب ام دی اف
(1394/07/19,12:36)

mdf

 

مراحل اندازه گیری فضای آشپزخانه

1- در ابتدا باید طول دیوارهای موجود در سایت برداشت شود که جهـت انجـام این کار یکی از دیوارهای انتـهایی را برای برداشـت انتخاب می کنیم و پس از اندازه گیری دیوار اولیه، دیوارهای بعدی را بصورت پی در پی اندازه گیری می کنیم. توجه داشته باشید که دیواری که به عنوان مبداء انتخاب می کنید زاویه 90 در جه داشته باشد. برای اندازه گیری دیوارهایی که زاویه 90 ندارند بهتر اســت از روش مثلـث بندی استفـاده شود. به این ترتـیب که فاصـله گوشـه های دیوار زاویه دار را از یک یا دو دیـوار عمود 90 درجه اندازه می گـیریم. در صورت عـدم اطمـینان از زاویه گوشـه دیوار، مبـنی بر 90 درجـه بـودن آن بهـتر است کـه قطرها را اندازه گیری نماییم.
Konar-e Kish | Kitchen Space Measuring
• فاصله دهانه ورودی آشپزخانه را جهت اندازه گیری فراموش نکنید.
 
2- طول پنجره و نیز نقطه ابتدا و انتهای پنجره از دیوارهای کناری و نیز ارتفاع پنجره از سطح زمین را نیز اندازه گـیری نمایـیـد. لازم است موقعیت باز شدن در پنجره و جهت آنرا نیز در نظر بگیریم.
Konar-e Kish | Kitchen Space Measuring
3- کلیه لغازها و ستون های بیرون زده یا فرو رفته از سطح دیوار باید اندازه گیری شود.
 
4- ارتفاع کلی آشپزخانه از کف تمام شده تا سقف را برداشت نمایید (در صورت وجود سقف کاذب ارتفاع آنرا نیز فرامـوش نکـنید)
 
5- محل دقـیق انشـعاب گاز - لوله های فاضـلاب - شیر آب سرد و گرم - خروجی هود - کلـیدها و پریـزها و جـعبه برق جهـت طراحی مورد نیاز است. برای انـجام این کار هر دیوار را به صورت جـداگانه در نظر می گـیریم. موارد ذیل را برای انجـام این عمل در نظر داشته باشید:
دیوار مورد نظر را انتخاب کنید.
یک طرف دیوار را به عنوان مبداء انتخاب کنید.
فاصله کلیه موارد ذکر شده را از مبداء تا آکس (وسط موضوع مورد نظر) برداشت کنید.
ارتفاع موضوع ها از آکس تا کف تمام شده را اندازه گیری کنید.
محل قرارگیری کاشی های دیوار و یا موقعیت مورد نظر برای قرارگیری پوشش کابینت ها بر روی دیوار را مشـخص نمایـیـد.
لازم به یادآوری است در صورت وجود اختلاف بین کف آشپزخانه و فضای خارج از آن به ارتفاع و محل دقیق شروع و خاتمه آن توجه نمایید.
 
6- در صـورتیـکه آشـپزخانه OPEN است، مشخـص کـردن موقعـیت آشـپزخانه با فضـای مجـاور (راهـرو، نشـیمن، ...) در طـراحـی مناسب، ضروری است.
تعداد بازدید مطلب : 28734
گروه:خصوصیات ام دی اف| تاریخ ایجاد:1394/07/24,21:02|

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی